ZADAWANE PYTANIA

Termin realizacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Piecowskiej i w ulicy Bema.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piecowskiej i w ulicy Bema (odcinek od skrzyżowania z ulicą Raciborską do budynku o numerze 148 zostanie ukończona w ciągu najbliższych dwóch lat. 

Przebieg kanalizacji sanitarnej w ulicy Piecowskiej i w ulicy Bema.

Projektowana trasa będącej obecnie w realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piecowskiej biegnie (jadąc od Rydułtów w kierunku Pieców) jej prawą stroną, aż do skrzyżowania z ulicą Niwki, a następnie przechodzi na drugą stronę ulicy w rejon osiedla domków jednorodzinnych w sięgacze ulicy Piecowskiej. W ulicy Niwki realizowana jest obecnie jedna z gałęzi tejże kanalizacji sanitarnej. Szczegóły przebiegu można znaleźć tutaj:

Wywóz odpadów zielonych.

Uważam, że problem wywozu odpadów zielonych wymaga ponownego rozpatrzenia. Być może rozwiązaniem byłyby banderole kupowane w firmie wywożącej śmieci. Banderole takie naklejane czy w inny sposób umieszczane na worku z odpadami zielonymi byłyby sygnałem, że dany worek odpadów zielonych jest opłacony i można go wywieźć. W ten sposób niezależnie od tego jaki ktoś ma areał terenów zielonych płaciłby za faktycznie wywiezione worki. Spółdzielnie dzieliłyby koszt wywou odpadów zielonych z własnych terenów na wszystkich mieszkańców. W ten sposób można byłoby zróżnicować opłaty i sprawiedliwie rozłożyć koszty, a mieszkańcy domów jednorodzinnych nie musieliby sami tych ywozić odpadów .

Wszyscy mieszkańcy powinni mieć jednak świadomość, że decydując się na wywóz odpadów zielonych gmina ma obowiązek wywozić je  dwa razy w miesiącu (Sanepid).

Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w rejonie osiedla Karola.

Plac zabaw ujęty jest w nowym projekcie rewitalizacji osiedla, na które Miasto już dostało dofinansowanie.

Czy będzie realizowana tężnia na Machnikowcu ?

Tak, Stowarzyszenie Współnota Samorządowa chce zrealizować tężnię na Machnikowcu. 

Basen

Problem basenu podnosi wielu mieszkańców. Jak Państwo zapewne wiedzą, głównymi powodami, dla których basen nie został do tej pory zrealizowany są koszty i szkody górnicze. Na podstawie chociażby badań geodezyjnych wykonanych przy okazji remontu hali sportowej widać, że miasto „osiadło” w ostatnich latach o jakieś 3,5m. Rozsądnym zatem byłoby przystąpić do realizacji basenu już po ustaniu ruchów górotworu albo na terenach gdzie kategoria szkód górniczych jest możliwie mała. 

Drugim ważnym aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę jest koszt budowy basenu. Na dzień dzisiejszy z finansowego punktu widzenia wydaje się być możliwym do realizacji niewielki, przyszkolny basen, dostępny także dla mieszkańców miasta, gdyż na tego typu inwestycję najłatwiej można byłoby otrzymać dofinansowanie. 

Co słychać w kościele na Orłowcu ?

Tak, takie pytanie też padło :-) 

No cóż, mamy już

  • ogrzewany kościół,

  • wymienione oświetlenie w nawach bocznych,

  • oświetlenie prezbiterium,

  • podświetloną figurę Matki Bożej na ścianie głównej,

  • odmalowany ołtarz i ambonę,

  • zawieszone kotary przy wejściach chroniące przed zimnem.

W niedługim czasie możecie się Państwo spodziewać kolejnych niespodzianek, nie będę jednak zdradzać szczegółów:-). 

Czy będzie realizowany parking przy kościele na Orłowcu

Realizacja parkingu przy kościele jest uzależniona od rozwiązania kwestii własnościowych gruntu. Obecnie grunt należy do Skarbu Państwa. Gmina, a przynajmniej obecne władze miasta chcą przejąć ten grunt na własność i zrealizować tam parking z prawdziwego zdarzenia. Musicie jednak Państwo mieć świadomość, że proces przejmowania gruntów jest uzależniony w dużej mierze od decyzji Wojewody, a następnie Starosty. Ja z pewnością będę zabiegać o realizację tej inwestycji.

Brak miejsc w przedszkolach i żłobku

Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa przyjęło w swoim programie na najbliższe cztery lata konieczność realizacji nowego przedszkola w okolicach rynku i powiększenie żłobka.

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli

O kolejności przyjmowania dzieci do przedszkoli decyzdują w pierwszej kolejności kryteria ustawowe, a po ich wyczerpaniu, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami kryteria określone przez organ prowadzący.

KRYTERIA USTAWOWE 

Zgodnie z  Ustawą Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zmianami  :

Art. 131.

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość

(...)

5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650 i 730). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

6. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość

7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1– 6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego.

 

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO / Uchwała Nr 32.293.2017 Rady Miasta Rydułtowy, z dnia 18 maja 2017 r. /

1) kandydat, którego rodzic/opiekun prawny samotnie go wychowuje i pracuje/studiuje, uczy się w trybie dziennym lub oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują/studiują/uczą się w trybie dziennym – liczba punktów: 8;

2) rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do tego samego przedszkola/szkoły – liczba punktów: 4;

3) kandydat, którego rodzina jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej - liczba punktów: 2;

4) kandydat uczęszczał wcześniej do Miejskiego Żłobka - liczba punktów: 1;

5) odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola/szkoły (liczona w metrach wzdłuż najkrótszej trasy dojazdu/dojścia): liczba punktów = 1/odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola/szkoły.

 * * * 

 

 

PODZIĘKOWANIA

Za niedługo cisza wyborcza. Czas intensywnej pracy i testu cierpliwości dla wyborców :-) Ale myślę, także że czas, w którym mogli Państwo wyrobić sobie własne zdanie na temat kandydatów.  Dla mnie czas nowego postrzegania naszego miasta i jego mieszkańców.

Dziękuję za życzliwość z jaką każdego dnia spotykałam się w kampanii osobistej, za czas jaki mi Państwo poświęcili, za historie którymi zechcieliście się ze mną podzielić. To wszystko było dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Naprawdę żałuję, że nie do wszystkich udało mi się dotrzeć osobiście.

Jeśli mój program i styl działania spodobał się Państwu – proszę o poparcie, jeżeli nie – proszę zagłosujcie Państwo zgodnie ze swoimi przekonaniami. 
Zachęcam do głosowania także ludzi młodych. Każdy głos jest ważny, jeden, drugi, trzeci....zebrane razem mogą dać wielkie efekty. Wszystko naprawdę zależy od Państwa.

Joanna Korbel   I   Tel: + 48 510 244 406   I    Email:   joankorbel@gmail.com